NordicBet Liga Foreningen
Ordensreglement
Ordensreglement

Ordensreglement

Formål.
Formålet med dette ordensreglement er at bevare den gode stemning på DS-Arena Hobro og sikre at alle kan føle sig trygge før, under og efter kampen.

Gyldighedsområde.
Ordensreglementet gælder på hele DS Arena Amerikavej 9 9550 Hobro. Samt tilhørende parkeringsplads, der er til rådighed for publikum, ved alle arrangementer.

Regler for ophold.
På DS Arenas’ område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter, adgangskort eller lign. skal fremvises til kontrollør eller politi på
forlangende. Tilskuere skal indtage den plads der er anført på billetten. Af sikkerhedsmæssige årsager er DS Arena Hobros gæster dog forpligtet til at indtage andre pladser end anført på billetten, såfremt dette anvises. Besøgende må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringe andre i fare. DS-Arenas Hobros gæster er til enhver tid forpligtet til at overholde de ordensregler, som er gældende, og tillige følge anvisninger som måtte blive givet over DS Arena Hobros højtaleranlæg og/eller DS Arena Hobros personale, kontrollører, redningstjeneste, politi og brandvæsenet. Hobro IK forbeholder sig retten til at afvise og bortvise personer, der er synligt stærkt berusede.

Kørestolsbrugere:
Fans som er gangbesværede og/eller bruger kørestol/rollator tilbydes plads i området foran Wetter-Tribunen i den nordlige ende af denne tribune. Man vil med fordel kunne sende en e-mail til sikkerhedschef@hikfodbold.dk senest 2 dage inden kampen for dialog.

Indgangskontrol.
Alle besøgende er forpligtet til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende.
DS Arena Hobros kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirkning eller om de medbringer våben eller andre farlige og brandfarlige ting. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp
af tekniske hjælpemidler.

Følgende genstande må ikke medbringes på DS Arena Hobro:

 • Våben af enhver art.
 • Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
 • Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans.
 • Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre.
 • Genstande der fylder meget.
 • Fyrværkeri, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
 • Flag eller transparenter der er større end 1,5 meter gange 1,5 meter samt konfettirør og creperuller der indeholder konfetti.
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter – eksempelvis kompressorhorn.
 • Mad og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver art.
 • Dyr.
 • Laserpenne.
 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter, samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster og besøgende.
 • Uddeling af politisk propagandamateriale og/eller andet materiale, hvortil der ikke er indhentet Hobro IKs tilladelse.

Det er forbudt DS Arenas gæster at:

  • Klatre op på eller over bygninger og indretninger – herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse samt at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende, eksempelvis fodboldbanen.
  • Kaste med genstande.
  • Tænde ild, affyre fyrværkeri, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
  • Sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil.
  • Skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygningerne indretninger og reklameskilte.
  • Forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald.
  • Provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.
  • Medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter samt råbe eller synge slagsange med dette indhold.
  • Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med Hobro IK. Kommerciel aktivet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.
  • Listerne er ikke udtømmende.
   Man bortvises fra DS Arena Hobro hvis man ikke er i besiddelse af adgangsbevis, eller vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået tildelt karantæne. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Erstatningsansvar.
Al adgang, færdsel og ophold på DS Arena Hobro sker på den besøgendes eget ansvar. DS Arena Hobro har ikke ansvar for person eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.
Såfremt der udøves skader på DS Arena Hobros ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører DS Arena Hobro og/eller Hobro IK et tab, herunder også adfærd der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for DS Arena Hobro eller Hobro IK,
forbeholder Hobro IK sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

Overtrædelse af ordensreglementet.
Gæster, der overtræder ordensreglementet, kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på DS Arena Hobros område eller på ethvert andet stadion/område, hvor Hobro IK deltager.
Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.
Der kan udstedes karantæne fra DS Arena Hobro (eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Hobro IK uanset hvor arrangementet afholdes) i forbindelse med overtrædelser, der sker på DS Arena Hobro eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på
parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med DS Arenas’ område.
Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelse i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.
Hvis man overtræder det til enhver tid gældende ordensreglement, jf dette andetsteds på hjemmesiden, kan en person blive idømt karantæne fra alle Hobro IKs kampe.

Rygepolitik

Rygning er tilladt i et begrænset antal områder på DS Arena. Der er oprettet rygezoner på de to tribuner på langsiderne, og rygning er derudover tilladt i områderne bag målene.

På Jutlander Bank Tribunen er rygning udelukkende tilladt i sektion A, mens rygning er forbudt på den resterende del af tribunen.

På Spar Nord Tribunen er rygning udelukkende tilladt i den yderste sektion i hver ende samt på terrasserne i hver ende af tribunen, mens rygning er forbudt på den resterende del af tribunen.

På Pajo-Bolte Tribunen (udebaneafsnittet) er rygning tilladt.

Ordensreglement
Ordensreglement